Obchodní podmínky

Součástí těchto podmínek jsou i obchodní podmínky pro podnikatele a podmínky pro registrovaného schváleného podnikatele

Úvodní ustanovení

 

Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

Kupní smlouva: veškerá prezentace zboží (produktů) na eshopu jsou informativního charakteru a prodejce není povinnen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží (produktů). Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. K uzavření kupní smlouvy nedochází odesláním objednávky kupujícím prodávajícímu. Kupní smlouva vzniká potvrzení objednávky prodávajícím kupujícímu.

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel

Spotřebiletelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvý nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostného výkonu svého povolání.

Podnikatelem se rozumí osoba, která jedná jménem nebp na účet podnikatele, popřípadě osoba, která uzavíra smlouvy související s vlastní výrobní, obchodní nebo obdobnou činností či při samotném výkonu svého povolání.

 

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů kupujícího je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Kupující souhlasí se zpracováním těchto osobních údajů: jméno, přijmení, adresa fakturační případně doručovací, identifikační číslo (IČO), daňové identifikační číslo (DIČ), email, telefonní číslo a číslo bankovního účtu (například při platbě příkazem)
Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím pro realizaci objednávky (kupní smlouvy) a pro vedení uživatelského profilu (v případě registrace).
Souhlas se zpracováním osobních údajů není podmínkou pro vytvoření objednávky (kupní smlouvy). Kupující potvrzuje, že osobní údaje jsou pravdivé a že byl poučen, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
Osobní údaje nebudou prodávajícím mimo osob dopravující objednávku (dopravce) bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
Osobní údaje budou zpracovány v elektronické podobě po dobu neurčitou. Zpracováním osobních údajů kupujícího jako zpracovatele může prodávající prověřit třetí osobou.
Pokud se kupující domnívá že prodávající nebo zpracovatel zpracovává jeho osobní údaje v rozporu s oschranou soukromého či osobního života nebo v rozporu se zákonem může požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení a případně požadovat o nápravu vzniklého stavu.
Pokud kupující požádá o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mi prodávající povinen informaci předat.

 

Objednávka

Možnosti podání objednávky
POUZE prostřednictvím on-line formuláře na stránkách internetového obchodu www.stmobil.cz
Náležitosti objednávky
V on-line objednávce je nutné vyplnit označená políčka:
jméno, příjmení, fakturační adresa,
dodací jméno a příjmení, dodací adresa pokud je rozdílná od fakturační adresy
Po odeslání objednávky a jejím následném zpracování bude kupujícímu e-mailem odesláno potvrzení o jejím přijetí. V případě, že v tomto potvrzení naleznete nějaké nesrovnalosti, neprodleně mě kontaktujte emailem.

 

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

 

Ochrana osobních údajů

Vyplněním objednávky v rámci internetového obchodu www.stmobil.cz , kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.
Veškeré údaje získané od kupujících jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu obchodu a nikdy nebudou poskytovány třetím osobám.
Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu pro doručení zboží.


Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající má povinnost vyřídit objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na uvedenou adresu kupujícího. Doklad je zasílán později po převzetí zboží..

Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

zboží se již nevyrábí nebo nedodává
změnila se prodejní cena

chybějící zboží v objednávce již není skladem

objednávka nebyla při platbě předem na učet připsána do 2 pracovních dnů na účet prodávajícího

V těchto případech se prodávající zavazuje, že neprodleně - pokud to bude možné (e-mailem nebo telefonicky) kontaktuje kupujícího a domluví se na dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, apod.).

Pokud již kupující za zboží zaplatil (bankovním převodem) a skutečná cena bude nižší než zaplacená, budou peníze převedeny zpět na účet kupujícího v nejkratším možném termínu. V případě, že skutečná cena bude vyšší a kupující se nerozhodl od smlouvy odstoupit, bude kupujícímu dán k úhradě rozdíl těchto částek.


Práva a povinnosti kupujícího

Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží zasláno.

Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je kupující srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím odesláním objednávky.

Zvýší-li se cena zboží oproti původní prodejní ceně, má kupující právo od smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv úhrad.

Kupující spotřebitel má právo zrušit odeslanou objednávku nebo odstoupit od kupní smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží dle platného § 1829, odst. 1 Občanského zákoníku. V případě odstoupení od smlouvy nese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží.

Pokud se tak rozhodne, musí doručit nepoškozené zboží, pokud možno v původním obalu a s veškerým příslušenstvím zpět prodávajícímu nejpozději do 14. dne. Doporučujeme učinit písemnou formou, která zajišťuje prokazatelnost učiněného právního úkonu, kterým se smlouva ruší.

Prodávající kupujícímu vrátí zpět odpovídající částku předem na účet a to nejpozději do 14 dnů. Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodejce nabízí, vrátí prodejce spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Odstoupení od smlouvy do 14 dnů neslouží jako bezplatného zapůjčení zboží. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody. Prodávající spotřebiteli vrací sníženou kupní cenu.

Při převzetí zásilky je kupujícímu doporučeno překontrolovat stav zásilky (např. poškození krabice) a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno bez zbytečného odkladu telefonicky oznámit prodávajícímu. Potom je doporučeno sepsat s dopravcem zápis o škodě a tento zaslat dopravcem nebo e-mailem prodávajícímu.

V případě převzetí zásilky od dopravce nemá kupující žádné nároky na pozdější reklamace poškozené zásilky vůči prodávajícímu. Převzetím zásilky je další reklamace ohledně poškození a neúplnosti zásilky řešena pouze s dopravcem.

 

Obrázky na eshopu jsou ilustrační, je potřeba číst popisy.

 

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě vzniku sporu mezi prodávajícím a spotřebitelem, kdy se nepodařilo spor vyřešit přímo s prodávajícím, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s prodávajícím.
Návrh může podat jen spotřebitel a to nejpozději do 1 roku ode dne, kdy kontaktoval prodávajícího za účelem řešení, a to na stránkách www.coi.cz.
Podání návrhu a následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně.
Volba mimosoudního řešení sporu je pro spotřebitele dobrovolná.

 

Storno objednávky

Každá potvrzená objednávka je ze strany zákazníka závazná dle našich obchodních podmínek a bude brána jako aktuální, do té doby, než prodávající, kupující ji nestornuje (u platby příkazem, pokud platba není připsána do tří dnu, prodávajícím je stornována). Pokud zákazník objednávku stornuje u platby příkazem a následně přijde platba, objednávka se aktivuje, pokud storno objednávky nadále trvá, je potřeba informovat včas emailem.

Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta, nebo bude vrácena z důvodů, které zavinil zákazník, může být při další objednávce po zákazníkovi objednávka zaplacena předem na účet.

Storno objednávky již po odeslání objednávky není fyzicky možné. Lze využít odstoupení do 14.dnů nebo objednávku nevyzvednout.

Doklady do EU jsou vystavovány koncovým zákazníkům s DPH, pokud však právnická nebo fyzická osoba chce vystavit doklad bez DPH je potřeba nás upozornit a doložit kopii oveření VAT.

 

Poškozená, nekompletní objednávka

Poškozenou zásilku nebo poškození zboží vznikne pouze vlivem dopravy (např. prasknutí, ulomení) se reklamuje u příslušného dopravce pouze do dvou kalendářních dnů od převzetí. Je potřeba nám následně poškození u dopravce, co nejdříve nahlásit pouze emailem. Telefonicky nahlášení poškození zásilky je možné po nahlášení u dopravce, ale bude po Vás požadován stejně písemné nahlášení, poku nebude telefonicky dohodnuto jinak. Zboží je zasíláno nepoškozené.

Nekompletní nebo poškozenou objednávku je potřeba nahlásit nejpozději do dvou kalendářních dnů prodejci. U poškození včetně fotodokumentace

 

Platební podmínky

Česká republika
V současné době můžete platit v internetovém obchodě těmito způsoby:
dobírkou: platíte při převzetí dobírky
bankovním převodem: na základě kopie objednávky, platba se provádí předem (připsání peněz na můj účet)

Slovenská republika
V současné době můžete platit v internetovém obchodě těmito způsoby:
bankovním převodem na účet v EURech pormocí IBAN, SWIFT: na základě kopie objednávky platba se provádí předem (připsání peněz na můj účet) a zboží Vám je následně doručeno již bez jakýchkoliv dalších poplatků

Při platbě předem se uvádí variabilní symbol (VS) číslo objednávky

Zaslání písemného dokladu v rámci České republiky se účtuje poplatek 50Kč s DPH

Zaslání písemného dokladu v rámci Slovenské republiky se účtuje poplatek 3€ s DPH

 

Dostupnosti

Pokud se někdě píše cca kdy bude zboží na místě, nejsou závázné, jsou pouze orientační. Počítají se od doby expedice zásilky. U platby předem na účet musíte přičíst cca 24 až 48 hodin navíc. Všechny dostupnosti jsou platné pouze pro pracovní dny. Eshop se aktualizuje s 24 hodinovým zpožděním.

 

Obrázky, popisy

Obrázky: jsou ilustrační

Popisy: je potřeba si vždy zjistit, jestli hledaný produkt na určitý mobilní přístroj, který zákazník objednává, souhlasí s popisem, u neoriginálního zboží se nepíše, že je neoriginální. Veškeré zboží je druhovýroba, pokud není uvedeno jinak. Prodáváme produkty určené nejen pro ČR, ale i pro EU nebo USA. Například baterie, nabíječky a dotykové desky.

Originalita náhradních dílů

Názvy a popisy jsou popsány následovně (cílem není však mást, ale upřesnit, jakým stylem je rozdělena kvalita dílu na eshopu)

 • originál kvalita, originál OEM kvalita, originál náhradní kvalita, originál: prodáváno jako druhovýroba - může se nakoupit jako originální nebo ve vysoké kvalitě pokud možno v originál kvalitě, tzv. kombinuje se.
 • originální: prodáváno jako druhovýroba - nakupuje se jako originální, není k tomu však znám originální kód výrobce, postupně se aktualizuje a upřesňuje
 • (Service Pack): prodáváno jako originální - nakupuje se jako originální a je k tomu znám originální kód výrobce, tento díl má nejvyšší kvalitu
 • není uvedena žádná kvalita: prodáváno jako druhovýroba - není v plánu nakupovat jako originální nebo to už není ani možné, POZOR neplést si, že když neni uvedena kvalita, že se jedná o originální díl

Ceny

Ceny na eshopu jsou pouze za 1ks (množství), při větším množství se může cena lišit, v takovém případě budete informováni.

 

Kontakt se zákazníkem

Emailem nebo telefonicky (volá se z neznámého čísla, určené pouze pro odchozí hovory).

Pokud dotaz zákazníka bude vyhodnocen jako častý dotaz, bude automaticky přesměrován, kde najde svou odpověď. Eshop je primárně určen pro samostatné zákazníky a minimalizace odpovídání na časté dotazy.

Telefonicky: pouze v pracovní dny a hodiny uvedené na webu. Nejsme však call centrum.

Emailem: do 7dnů v pracovní dny uvedené na webu (vzhledem k vytíženosti, snažte se být plně samostatný, většinu odpovědínajdete na webu). Většinou tentýž den. Pokud Vám nebyl email zodpovězen, prosíme zaslat nový dotaz. Zodpovězení emailů si hlídáme. Zodpovězením emailu se považuje i úkon, kdy zákazník žáda o nějakou službu. Například: Znovuzaslání dokladu. Nezodpovězení emailu považujeme, když zákazník 3x po 7 dnech nedostane žádnou odpověď (opět platí pro pracovní dny uvedené na webu).

Baterie

Některé baterie mohou být testovány (stále však platí, že jsou nové a nepoužité, pokud není uvedeno jinak v popisu)
Záruka na baterie je 24 měsíců. Na živostnost baterie (kapacita) je 6 měsíců.
Baterie se nakupujte pouze podle označení (modelu, například SONY BST-33) né podle modelu telefonu, nemusejí být vždy modely uvedeny správně od dodavatele.
 

Měna objednávky v CZK, EUR

Objednávka doručována v rámci ČR musí být zaplacena v CZK, v případě vytvoření objednávky v EUR se přepočítá objednávka podle aktuálního kurzu eshopu na CZK. V pravém horním rohu eshopu musí být nastaveno "měna: CZK".

Objednávka doručována v rámci EU musí být zaplacena v EUR, v případě vytvoření objednávky v CZK se přepočítá objednávka podle aktuálního kurzu eshopu na EUR. V pravém horním rohu eshopu musí být nastaveno "měna: EUR".

 

Nevyzvednutá objednávka - příkazem

V případě, že se objednávka vrátí z jakehékoli důvodu (nevyzvednuta, adresa nepsrávná aj.) je potřeba při znovu zaslání zaplatit znovu cenu dopravy. 

 

Nevyzvednutá objednávka - dobírkou

Nevyzvednutá objednávka: uložena na poště, uložena na depu nebo se zásilka, která se již vrátila.

Za znovuzaslání nebo při vytvoření nové objednávky zákazníkem může být vyžadoávana platba předem na účet.

 

 

Stornování objednávky prodávajícím

Může nastat v těchto situacích: 
 • Nevyzvednutá objednávka z minulosti při formě dobírkou
 • Objednávka není kompletní
 • Zákazníka nelze telefonicky kontaktovat
 • Zákazník neodpověděl na zaslaný email
 • Objednávka při formě příkazem není připsána na náš účet do 2 pracovních dnů od vytvoření objednávky
 • Platba při platbě předem nebyla nalezena (po odeslání emailu)
 • Nelze splnit požadavek zákazníka

Příspěvky v diskusi v detailu produktu

Diskuse na eshopu máme pouze pro dotazy zákazníků, kteří nenapíší email. Po zodpovězení dotazu je příspěvek v diskusi smazán.

 

Registrovaný uživatel

Registrovaný uživatel může být odstraněn v případě, že si v minulosti nevyzvedl objednávku.
Je odstraněn, pokud zákazník nevytvoří objednávku minimálně 1x za 3měsíce (toto omezení se netýká registrovaného schváleného podnikatele)
Je odstraněn, pokud zákazník nemá na registraci žádnou objednávku. V tomto případě se registrovat přímo při vytvoření objednávky, kdy se současně vytvoří vazba mezi vytvořenou objednávkou a registrací.
Pokud se zákazník znovu registruje a vytvoří tentýž den objednávku, další den zákazník uvidí všechny své předešlé objednávky.
 

 

Splatnosti

Splatnost objednávek u platby předem na účet je 1 pracovní den (platby mezi bankami už netrvají dlouho). V případě nenalezení platby se objednávka stornuje. Objednávku lze znovu aktivovat, ale dle aktuálních cen.

Pracovní doba

Pracovní doba kdekoli na webu i jinde na internetu je pracovní doba, kdy se snažím být k zastižení na emailu né však na telefonu. Aktuální doba na telefonu je odlišná a je uvedena na hlavní stránce webu. Bylo nutné odlišit, abych se mohl věnovat především expedici.

Stav zboží NOVÉ

Zboží jako nové je považováno i zboží:
- je nové, ale je například pouze demontováno z rámu (například vykazoval vadu) lepený z výroby
- absence servisní pásky na lepivých částech (například flexy)
 
UI desky
- OEM UI desky (například nabíjecí) nemusejí být plně osazeny čipy nebo součástkami, pro její funkčnost je nutné případně přepájet součástky, je nutná odborná znalost jako u ostatních náhradních dílů.
 

Nákup náhradních dílů na eshopu

Určeno výhradně pro podnikatele. Vzhledem k tomu, že spotřebitelé si přejí nadále objednávat, bylo vyhověno, ale za určitých podmínek:
Lze objednat maximálně díly na 4 různé modely na 425dní. V první objednávce se neřeší počet modelů. 
Dle zkušeností z předešlých let je podmínka nadsazená, takže většiny zákazníků se nedotkne. Dotkne se pouze pár jedinců, kteří si tím přivydělávají nebo chtějí bez živnostenského listu nebo mají živnostenský list, ale opravy provádějí bokem.
Pokud spotřebitel nesplní podmínku, lze již objednávat pouze jako podnikatel případně objednat až po 425 dnech. Řeší se inviduálně.
Podnikatel nemůže objednávat jako spotřebitel, abychom se vyhnuli jakýmkoli zbytečným dohadům.

Součástí těchto podmínek jsou i obchodní podmínky pro podnikatele a podmínky pro registrovaného schváleného podnikatele

 

Dopravní podmínky

ČESKÁ POŠTA - BALÍKOVNA pro ČR - Dobírkou - (hotově na místě nebo kartou) - odeslání do výdejny v ČR - 115Kč
ČESKÁ POŠTA - doporučeně pro ČR - ekonomickáDobírkou - (hotově na místě) - odeslání na adresu v ČR - 135Kč
ČESKÁ POŠTA - doporučeně pro ČR - prioritníDobírkou - (hotově na místě) - odeslání na adresu v ČR - 145Kč
ČESKÁ POŠTA - pouze pro ČR - Dobírkou - (hotově na místě) - odeslání na adresu v ČR - 170Kč (objednávky nad 1500Kč)
KURÝR - pouze pro ČR - Dobírkou - (hotově na místě) - odeslání na adresu v ČR - 160Kč
PPL parcelshop - pouze pro ČR - Dobírkou - (hotově na místě) - odeslání na adresu v ČR - 120Kč
ČESKÁ POŠTA - po ČR do 48 hodin při objednání do 12:00Dobírkou - (hotově na místě) - odeslání na adresu v ČR - 160Kč
ČESKÁ POŠTA - doporučeně pro ČR - ekonomickáPříkazem - (předem na účet) - odeslání na adresu v ČR - 95Kč
ČESKÁ POŠTA - doporučeně pro ČR - prioritní - Příkazem - (předem na účet) - odeslání na adresu v ČR - 105Kč
ČESKÁ POŠTA - pouze pro ČR - Příkazem - (předem na účet) - odeslání na adresu v ČR - 130Kč (objednávky nad 1500Kč)
KURÝR - pouze pro ČR - Příkazem - (předem na účet) - odeslání na adresu v ČR - 120Kč
PPL parcelshop - pouze pro ČR - Příkazem - (předem na účet) - odeslání na adresu v ČR - 80Kč
ZÁSILKOVNA - doručení na Slovensko - Příkazem - (předem na účet) - odeslání na adresu v EU - 120Kč
KURÝR - doručení na Slovensko - Příkazem - (předem na účet) - odeslání na adresu v EU - 120Kč
 
Obchodní podmínky platné od 01/01/2014
Aktualizováno 01/02/2016 - přidáno Mimosoudní řešení spotřebitelksých sporů
Aktualizováno 02/01/2017 - změny ceny poštovného
Aktualizováno 01/01/2018 - odstranění poplatků
Aktualizováno 01/10/2018 - zrušení odesláni na Slovensko
Aktualizováno 14/12/2018 - zrušeno poštovné ZDARMA
Aktualizováno 13/03/2019 - rozlišení poštovného dle výše objednávky
Aktualizováno 21/05/2020 - aktivováno odeslání na Slovensko
Aktualizováno 21/09/2020 - Velice se omlouvám cca od 18/09/2020 se chybně aktualizoval eshop a u některých zásob nyly ceny úplně mimo mísu (tzv. ani za tyto prodejni ceny se nenakupují), opraveno 21/09/2020
Aktualizováno 25/12/2020 - přidání dopravce pro ČR a SR
Aktualizováno 08/01/2021 - pracovní doba a vysvětlení pojmů
Aktualizováno 21/01/2021 - přidání Balíkovny
Aktualizováno 01/02/2021 - přidání Záslkovny
Aktualizováno 10/02/2021 - přidání dopravce PPL
Aktualizováno 12/02/2022 - přidání PPL parcelshop

Tento e-shop využívá cookies

ANO
Nastavení