Obchodní podmínky

Součástí těchto podmínek jsou i obchodní podmínky pro podnikatele a podmínky pro registrovaného schváleného podnikatele

Úvodní ustanovení

 

Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

Kupní smlouva: veškerá prezentace zboží (produktů) na eshopu jsou informativního charakteru a prodejce není povinnen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží (produktů). Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. K uzavření kupní smlouvy nedochází odesláním objednávky kupujícím prodávajícímu. Kupní smlouva vzniká potvrzení objednávky prodávajícím kupujícímu.

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel

Spotřebiletelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvý nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostného výkonu svého povolání.

Podnikatelem se rozumí osoba, která jedná jménem nebp na účet podnikatele, popřípadě osoba, která uzavíra smlouvy související s vlastní výrobní, obchodní nebo obdobnou činností či při samotném výkonu svého povolání.

 

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů kupujícího je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Kupující souhlasí se zpracováním těchto osobních údajů: jméno, přijmení, adresa fakturační případně doručovací, identifikační číslo (IČO), daňové identifikační číslo (DIČ), email, telefonní číslo a číslo bankovního účtu (například při platbě příkazem)
Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím pro realizaci objednávky (kupní smlouvy) a pro vedení uživatelského profilu (v případě registrace).
Souhlas se zpracováním osobních údajů není podmínkou pro vytvoření objednávky (kupní smlouvy). Kupující potvrzuje, že osobní údaje jsou pravdivé a že byl poučen, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
Osobní údaje nebudou prodávajícím mimo osob dopravující objednávku (dopravce) bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
Osobní údaje budou zpracovány v elektronické podobě po dobu neurčitou. Zpracováním osobních údajů kupujícího jako zpracovatele může prodávající prověřit třetí osobou.
Pokud se kupující domnívá že prodávající nebo zpracovatel zpracovává jeho osobní údaje v rozporu s oschranou soukromého či osobního života nebo v rozporu se zákonem může požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení a případně požadovat o nápravu vzniklého stavu.
Pokud kupující požádá o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mi prodávající povinen informaci předat.

 

Objednávka

Možnosti podání objednávky
POUZE prostřednictvím on-line formuláře na stránkách internetového obchodu www.stmobil.cz
Náležitosti objednávky
V on-line objednávce je nutné vyplnit označená políčka:
jméno, příjmení, fakturační adresa,
dodací jméno a příjmení, dodací adresa pokud je rozdílná od fakturační adresy
Po odeslání objednávky a jejím následném zpracování bude kupujícímu e-mailem odesláno potvrzení o jejím přijetí. V případě, že v tomto potvrzení naleznete nějaké nesrovnalosti, neprodleně mě kontaktujte emailem.

 

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

 

Ochrana osobních údajů

Vyplněním objednávky v rámci internetového obchodu www.stmobil.cz , kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.
Veškeré údaje získané od kupujících jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu obchodu a nikdy nebudou poskytovány třetím osobám.
Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu pro doručení zboží.


Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající má povinnost vyřídit objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na uvedenou adresu kupujícího. Doklad je zasílán později po převzetí zboží..

Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

zboží se již nevyrábí nebo nedodává
změnila se prodejní cena

chybějící zboží v objednávce již není skladem

objednávka nebyla při platbě předem na učet připsána do 2 pracovních dnů na účet prodávajícího

V těchto případech se prodávající zavazuje, že neprodleně - pokud to bude možné (e-mailem nebo telefonicky) kontaktuje kupujícího a domluví se na dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, apod.).

Pokud již kupující za zboží zaplatil (bankovním převodem) a skutečná cena bude nižší než zaplacená, budou peníze převedeny zpět na účet kupujícího v nejkratším možném termínu. V případě, že skutečná cena bude vyšší a kupující se nerozhodl od smlouvy odstoupit, bude kupujícímu dán k úhradě rozdíl těchto částek.


Práva a povinnosti kupujícího

Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží zasláno.
Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je kupující srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím odesláním objednávky.
Zvýší-li se cena zboží oproti původní prodejní ceně, má kupující právo od smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv úhrad.

Odstoupení od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů

Kupující spotřebitel má právo zrušit odeslanou objednávku nebo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží dle platného § 1829, odst. 1 Občanského zákoníku. Lhůta běží ode dne převzetí zboží nebo jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží nebo § 1829, odst. 1, písm. c.
Pokud se tak spotřebitel rozhodne, zašle nebo předá prodávajícímu podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Byla-li spotřebiteli již poskytnuta služba, není z toho podnikateli ničeho povinen s výjimkou ustanovení § 1834. V případě odstoupení od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů nese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží.
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu podnikatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Podnikatel vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, podnikatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy

a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

Co lze oprávněně reklamovat

Jakost při převzetí § 2161
Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,
a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
(2) Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
 
Práva z vadného plnění § 2165
(1) Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
(2) Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost.
 
Použitá věc nebo věc s vadou § 2167
Ustanovení § 2165 se nepoužije
V eshopu bývá uvedeno v názvu jako SWAP nebo je uvedeno v popisu produktu.
a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
d) vyplývá-li to z povahy věci.
 
Nelze reklamovat § 2170
Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Obrázky na eshopu jsou ilustrační, je potřeba číst popisy.

Kupující spotřebitel má právo na náhradu nákladů reklamace řídí se § 1924 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; § 13 a § 24 odst. 7 písm. l) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele 

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě vzniku sporu mezi prodávajícím a spotřebitelem, kdy se nepodařilo spor vyřešit přímo s prodávajícím, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s prodávajícím.
Návrh může podat jen spotřebitel a to nejpozději do 1 roku ode dne, kdy kontaktoval prodávajícího za účelem řešení, a to na stránkách www.coi.cz.
Podání návrhu a následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně.
Volba mimosoudního řešení sporu je pro spotřebitele dobrovolná.

 

Storno objednávky

Každá potvrzená objednávka je ze strany zákazníka závazná dle našich obchodních podmínek a bude brána jako aktuální, do té doby, než prodávající, kupující ji nestornuje (u platby příkazem, pokud platba není připsána do tří dnu, prodávajícím je stornována). Pokud zákazník objednávku stornuje u platby příkazem a následně přijde platba, objednávka se aktivuje, pokud storno objednávky nadále trvá, je potřeba informovat včas emailem.

Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta, nebo bude vrácena z důvodů, které zavinil zákazník, může být při další objednávce po zákazníkovi objednávka zaplacena předem na účet.

Storno objednávky již po odeslání objednávky není fyzicky možné. Lze využít odstoupení do 14.dnů nebo objednávku nevyzvednout.

Doklady do EU jsou vystavovány koncovým zákazníkům s DPH, pokud však právnická nebo fyzická osoba chce vystavit doklad bez DPH je potřeba nás upozornit a doložit kopii oveření VAT.

 

Platební podmínky

Česká republika
V současné době můžete platit v internetovém obchodě těmito způsoby:
dobírkou: platíte při převzetí dobírky
bankovním převodem: na základě kopie objednávky, platba se provádí předem (připsání peněz na můj účet)

Slovenská republika
V současné době můžete platit v internetovém obchodě těmito způsoby:
bankovním převodem na účet v EURech pormocí IBAN, SWIFT: na základě kopie objednávky platba se provádí předem (připsání peněz na můj účet) a zboží Vám je následně doručeno již bez jakýchkoliv dalších poplatků

Při platbě předem se uvádí variabilní symbol (VS) číslo objednávky

Zaslání písemného dokladu v rámci České republiky se účtuje poplatek 50Kč s DPH

Zaslání písemného dokladu v rámci Slovenské republiky se účtuje poplatek 3€ s DPH

 

Dostupnosti

Pokud se někdě píše cca kdy bude zboží na místě, nejsou závázné, jsou pouze orientační. Počítají se od doby expedice zásilky. U platby předem na účet musíte přičíst cca 24 až 48 hodin navíc. Všechny dostupnosti jsou platné pouze pro pracovní dny. Eshop se aktualizuje s 24 hodinovým zpožděním.

 

Tvrzená skla

Prodávaná tvrzená skla nejsou nikdy do krajů. Zaoblená skla jsou popsána jako zaoblená. Pokud není uvedeno u trvzeného skla 2D a výš, jedná se o rovné tvrzené sklo bez zaoblených hran skla a není do kraju. Bývá 3-5mm od krajů (nezasahuje do černé části, dokonce před tuto černou čáru), pokud model telefonu má zaoblené hrany, tak 3-5mm od těchto zaoblených hran, aby nedocházelo odchlípnutí skla. Proto může u zaoblených modelů působit klidně i 10mm od okraje rámu. 2D a vyšší skla mývají trochu zaoblené hrany a v některých případech může být trochu i zaoblené sklo, takže sklo bude již v černé části LCD, ale stále nebude až k rámu.

Obrázky, popisy

Obrázky: jsou ilustrační

Popisy: je potřeba si vždy zjistit, jestli hledaný produkt na určitý mobilní přístroj, který zákazník objednává, souhlasí s popisem, u neoriginálního zboží se nepíše, že je neoriginální. Veškeré zboží je druhovýroba, pokud není uvedeno jinak. Prodáváme produkty určené nejen pro ČR, ale i pro EU nebo USA. Například baterie, nabíječky a dotykové desky.

Originalita náhradních dílů

Názvy a popisy jsou popsány následovně (cílem není však mást, ale upřesnit, jakým stylem je rozdělena kvalita dílu na eshopu)

 • originál kvalita, originál OEM kvalita, originál náhradní kvalita, originál: prodáváno jako druhovýroba - může se nakoupit jako originální nebo ve vysoké kvalitě pokud možno v originál kvalitě, tzv. kombinuje se.
 • originální: prodáváno jako druhovýroba - nakupuje se jako originální, není k tomu však znám originální kód výrobce, postupně se aktualizuje a upřesňuje
 • (Service Pack): prodáváno jako originální - nakupuje se jako originální a je k tomu znám originální kód výrobce, tento díl má nejvyšší kvalitu
 • není uvedena žádná kvalita: prodáváno jako druhovýroba - není v plánu nakupovat jako originální nebo to už není ani možné, POZOR neplést si, že když neni uvedena kvalita, že se jedná o originální díl

Ceny

Ceny na eshopu jsou pouze za 1ks (množství), při větším množství se může cena lišit, v takovém případě budete informováni.

 

Kontakt se zákazníkem

Emailem nebo telefonicky (volá se z neznámého čísla, určené pouze pro odchozí hovory).

Pokud dotaz zákazníka bude vyhodnocen jako častý dotaz, bude automaticky přesměrován, kde najde svou odpověď. Eshop je primárně určen pro samostatné zákazníky a minimalizace odpovídání na časté dotazy.

Telefonicky: pouze v pracovní dny a hodiny uvedené na webu. Nejsme však call centrum.

Emailem: do 7dnů v pracovní dny uvedené na webu (vzhledem k vytíženosti, snažte se být plně samostatný, většinu odpovědínajdete na webu). Většinou tentýž den. Pokud Vám nebyl email zodpovězen, prosíme zaslat nový dotaz. Zodpovězení emailů si hlídáme. Zodpovězením emailu se považuje i úkon, kdy zákazník žáda o nějakou službu. Například: Znovuzaslání dokladu. Nezodpovězení emailu považujeme, když zákazník 3x po 7 dnech nedostane žádnou odpověď (opět platí pro pracovní dny uvedené na webu).

Baterie

Některé baterie mohou být testovány (stále však platí, že jsou nové a nepoužité, pokud není uvedeno jinak v popisu)
Záruka na baterie je 24 měsíců. Na živostnost baterie (kapacita) je 6 měsíců.
Baterie se nakupujte pouze podle označení (modelu, například SONY BST-33) né podle modelu telefonu, nemusejí být vždy modely uvedeny správně od dodavatele.
Prodej bateríí pro spotřebitele je možný pouze 1ks stejnéhop druhu (stejný kód zboží) v objednávce (2ks/rok), více kusů pouze na IČO.
 

Měna objednávky v CZK, EUR

Objednávka doručována v rámci ČR musí být zaplacena v CZK, v případě vytvoření objednávky v EUR se přepočítá objednávka podle aktuálního kurzu eshopu na CZK. V pravém horním rohu eshopu musí být nastaveno "měna: CZK".

Objednávka doručována v rámci EU musí být zaplacena v EUR, v případě vytvoření objednávky v CZK se přepočítá objednávka podle aktuálního kurzu eshopu na EUR. V pravém horním rohu eshopu musí být nastaveno "měna: EUR".

 

Nevyzvednutá objednávka - příkazem

V případě, že se objednávka vrátí z jakehékoli důvodu (nevyzvednuta, adresa nepsrávná aj.) je potřeba při znovu zaslání zaplatit znovu cenu dopravy. 

 

Nevyzvednutá objednávka - dobírkou

Nevyzvednutá objednávka: uložena na poště, uložena na depu nebo se zásilka, která se již vrátila.

Za znovuzaslání nebo při vytvoření nové objednávky zákazníkem může být vyžadoávana platba předem na účet.

 

 

Stornování objednávky prodávajícím

Může nastat v těchto situacích: 
 • Nevyzvednutá objednávka z minulosti při formě dobírkou
 • Objednávka není kompletní
 • Zákazníka nelze telefonicky kontaktovat
 • Zákazník neodpověděl na zaslaný email
 • Objednávka při formě příkazem není připsána na náš účet do 2 pracovních dnů od vytvoření objednávky
 • Platba při platbě předem nebyla nalezena (po odeslání emailu)
 • Nelze splnit požadavek zákazníka

Příspěvky v diskusi v detailu produktu

Diskuse na eshopu máme pouze pro dotazy zákazníků, kteří nenapíší email. Po zodpovězení dotazu je příspěvek v diskusi smazán.

 

Registrovaný uživatel

Registrovaný uživatel může být odstraněn v případě, že si v minulosti nevyzvedl objednávku.
Je odstraněn, pokud zákazník nevytvoří objednávku minimálně 1x za 3měsíce (toto omezení se netýká registrovaného schváleného podnikatele)
Je odstraněn, pokud zákazník nemá na registraci žádnou objednávku. V tomto případě se registrovat přímo při vytvoření objednávky, kdy se současně vytvoří vazba mezi vytvořenou objednávkou a registrací.
Pokud se zákazník znovu registruje a vytvoří tentýž den objednávku, další den zákazník uvidí všechny své předešlé objednávky.
 

 

Splatnosti

Splatnost objednávek u platby předem na účet je 1 pracovní den (platby mezi bankami už netrvají dlouho). V případě nenalezení platby se objednávka stornuje. Objednávku lze znovu aktivovat, ale dle aktuálních cen.

Pracovní doba

Pracovní doba kdekoli na webu i jinde na internetu je pracovní doba, kdy se snažím být k zastižení na emailu né však na telefonu. Aktuální doba na telefonu je odlišná a je uvedena na hlavní stránce webu. Bylo nutné odlišit, abych se mohl věnovat především expedici.

Stav zboží NOVÉ

Zboží jako nové je považováno i zboží:
- je nové, ale je například pouze demontováno z rámu (například vykazoval vadu) lepený z výroby
- absence servisní pásky na lepivých částech (například flexy)
 
UI desky
- OEM UI desky (například nabíjecí) nemusejí být plně osazeny čipy nebo součástkami, pro její funkčnost je nutné případně přepájet součástky, je nutná odborná znalost jako u ostatních náhradních dílů.
 
Zaslání skutečného fota zboží emailem
- jedná se zpoplatěnou službu. Zákazník má jinak možnost objednat a vrátit zboží do 14 dnů v případě nespokojenost
- poplatek je 150kč vč. DPH za 1ks, jedná se o nevratnou částku
- nejedná se o službu, která je započítána v ceně zboží
 

Nákup náhradních dílů na eshopu

Určeno výhradně pro podnikatele. Vzhledem k tomu, že spotřebitelé si přejí nadále objednávat, bylo vyhověno, ale za určitých podmínek:
Lze objednat maximálně díly na 4 různé modely na 425dní. V první objednávce se neřeší počet modelů. 
Dle zkušeností z předešlých let je podmínka nadsazená, takže většiny zákazníků se nedotkne. Dotkne se pouze pár jedinců, kteří si tím přivydělávají nebo chtějí bez živnostenského listu nebo mají živnostenský list, ale opravy provádějí bokem.
Pokud spotřebitel nesplní podmínku, lze již objednávat pouze jako podnikatel případně objednat až po 425 dnech. Řeší se inviduálně.
Podnikatel nemůže objednávat jako spotřebitel, abychom se vyhnuli jakýmkoli zbytečným dohadům.

Součástí těchto podmínek jsou i obchodní podmínky pro podnikatele a podmínky pro registrovaného schváleného podnikatele

 

Dopravní podmínky

ČESKÁ POŠTA - BALÍKOVNA pro ČR - Dobírkou - (hotově na místě nebo kartou) - odeslání do výdejny v ČR - 115Kč
ČESKÁ POŠTA - doporučeně pro ČR - ekonomickáDobírkou - (hotově na místě) - odeslání na adresu v ČR - 135Kč
ČESKÁ POŠTA - doporučeně pro ČR - prioritníDobírkou - (hotově na místě) - odeslání na adresu v ČR - 145Kč
ČESKÁ POŠTA - pouze pro ČR - Dobírkou - (hotově na místě) - odeslání na adresu v ČR - 170Kč (objednávky nad 1500Kč)
KURÝR - pouze pro ČR - Dobírkou - (hotově na místě) - odeslání na adresu v ČR - 160Kč
PPL parcelshop - pouze pro ČR - Dobírkou - (hotově na místě) - odeslání na adresu v ČR - 120Kč
ČESKÁ POŠTA - po ČR do 48 hodin při objednání do 12:00Dobírkou - (hotově na místě) - odeslání na adresu v ČR - 160Kč
ČESKÁ POŠTA - doporučeně pro ČR - ekonomickáPříkazem - (předem na účet) - odeslání na adresu v ČR - 95Kč
ČESKÁ POŠTA - doporučeně pro ČR - prioritní - Příkazem - (předem na účet) - odeslání na adresu v ČR - 105Kč
ČESKÁ POŠTA - pouze pro ČR - Příkazem - (předem na účet) - odeslání na adresu v ČR - 130Kč (objednávky nad 1500Kč)
KURÝR - pouze pro ČR - Příkazem - (předem na účet) - odeslání na adresu v ČR - 120Kč
PPL parcelshop - pouze pro ČR - Příkazem - (předem na účet) - odeslání na adresu v ČR - 80Kč
ZÁSILKOVNA - doručení na Slovensko - Příkazem - (předem na účet) - odeslání na adresu v EU - 120Kč
KURÝR - doručení na Slovensko - Příkazem - (předem na účet) - odeslání na adresu v EU - 120Kč
 
Obchodní podmínky platné od 06/01/2023

Tento e-shop využívá cookies

ANO
Nastavení
NE